Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie

Rada Rodziców

 

PRELIMINARZ RADY RODZICÓW vs WYKONANIE


Sprawozdanie  finansowe Rady Rodziców za rok 2020 2021

 


 

W roku szkolnym 2021/2022 Rada Rodziców podjęła decyzję o wyborze ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwszych wypadków

z Towarzystwem Ubezpieczeniowym lnterRlsk w wariantach za 35, 40, 47, 56, 68, 86 i 125 złotych.

Ochrona ubezpieczeniowa obowiązywać będzie wterminie od 01.09.2021 do 31.08.2022 r.

Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje przez 24h na dobę, przez cały rok, w szkole i poza szkołą.

Szanowni Rodzice, w związku z przejściowymi problemami dotyczącymi spotkań bezpośrednich musimy polegać w coraz większym stopniu na kontakcie drogą elektroniczną, nie bezpośrednią: rrsp16prezydium@wp.pl 

Rada Rodziców składa się z przedstawicieli wszystkich klas, którzy są wybierani na pierwszym zebraniu z Rodzicami w danym roku szkolnym. Zwykle przedstawicielem klasy w Radzie Rodziców jest przewodniczący klasy, ale może go zastępować każda osoba z trójki klasowej. Rada Rodziców pełni ważną funkcję w funkcjonowaniu szkoły. Pomaga Dyrektorowi szkoły, Kadrze nauczycielskiej  oraz wszystkim innym Pracownikom szkoły w wypełnianiu ich obowiązków. Ma za zadanie dbać o interes każdej uczennicy i każdego ucznia. Rada Rodziców spośród przedstawicieli wszystkich klas wybiera Prezydium Rady Rodziców, które ma za zadanie reprezentowanie całej Rady w kontaktach z przedstawicielami szkoły i instytucji zewnętrznych. Prezydium w oparciu o zatwierdzony przez Radę Rodziców preliminarz wydatków na dany rok podejmuje decyzje o charakterze bieżącym. Prezydium może występować do Rady Rodziców o fundusze na realizację projektów o charakterze długofalowym i czuwać nad ich realizacją po wcześniejszym zatwierdzeniu ich przez Rade Rodziców. Wszystkie wydatki są zatwierdzane przez Radę Rodziców. Każda z osób będąca przedstawicielem klas w Radzie Rodziców oraz przedstawicielem Rady Rodziców w Prezydium  pełni swoją funkcję społecznie, bez jakiegokolwiek wynagrodzenia i z zaangażowaniem. Rada Rodziców pracuje w oparciu o Regulamin Rady Rodziców.

REGULAMIN RADY RODZICÓW

1. Prezydium Rady Rodziców 

W roku szkolnym 2021/2022 w skład Prezydium Rady wchodzą : 
Przemysław Galor - przewodniczący - tel. 508 097 082,
Izabela Bogacka - V-ce przewodnicząca - tel. 506 931 164, 
Marta Faryniarz - skarbnik, sekretarz
oraz Karolina Żywuszko-Obertowska,  Urszula Olczak-Mazurek, Nina Matuszczak.

Prezydium pełni swoją funkcję w oparciu o Regulamin Rady Rodziców do czasu wyboru nowego składu na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym. Rada Rodziców może zmienić skład Prezydium na każdym zebraniu zgodnie z obowiązującym regulaminem.

 

2. Informacja o składce na Radę Rodziców:

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 wynosi: 50 zł/osobę. W celu zachowania dotychczasowej wysokości składki, bez jej podnoszenia, ujednolicono składkę dla wszystkich uczniów, bez względu na liczbę rodzeństwa uczęszczającego do tej samej szkoły.  Na wpłaty czekamy do 30 listopada 2021 r. na konto RR. Klasa, w której będzie 90% wpłat otrzyma zwrot po 15zł dla każdej osoby, która opłaciła składkę. (Uchwała RR 6/09/2020 z 10 września 2020r.). Przypominamy o zmianie nr konta bankowego RR. Od października 2020r. mamy konto w:

SKO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 IM SZCZECIŃSKICH OLIMPIJCZYKÓW w SZCZECINIE  
NRB: 20 1020 4795 0000 9902 0445 6265

W nazwie odbiorcy wystarczy wpisać:  Konto Rady Rodziców przy SP 16 w Szczecinie. W tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka, którego dotyczy, klasa, za co? Drodzy Rodzice, pamiętajcie - z Waszych pieniędzy korzystają wszystkie dzieci w naszej szkole, dlatego tak ważne są Wasze wpłaty.

 

 3. Na co przeznaczamy  Wasze pieniądze?

  • Wpłaty przekazujemy na cele związane z funkcjonowaniem szkoły, na które Dyrekcja szkoły nie może przeznaczyć środków własnych lub nie ma wystarczających funduszy, żeby je sfinansować. Są to np.: nagrody dla wyróżniających się uczniów,  nagrody we wszystkich konkursach szkolnych, środki na wsparcie samorządu uczniowskiego, środki na wsparcie kółek zainteresowań, nagrody na koniec roku dla wszystkich uczniów klas 0-3 oraz uczniów wyróżnionych świadectwem z paskiem z klas 4-8, których Rodzice wpłacili składkę na Radę Rodziców, zakup niezbędnych środków do gabinetu Pani Pielęgniarki i wiele innych bieżących zadań
  • Środki wpłacone przez rodziców również przeznaczamy na realizację zadań celowych zatwierdzonych przez Radę Rodziców na podstawie uchwał. W ostatnich latach z funduszy Rady Rodziców zostały ufundowane min. stacja meteorologiczna tradycyjna i elektroniczna wykorzystywana na zajęciach geografii i przyrody w klasach 4-8, zestaw do ćwiczeń kalisteniki wykorzystywany na lekcjach W-F w klasach 4-8, piramida wysokości 6m dla klas 0-4, strefa gier ulicznych dla klas 0-4, „Strefa Relaksu” w nowej szkole, wsparcie projektu „Kolorowa szkoła” przez zakup naklejek edukacyjnych umieszczanych na podstopnicach schodów i ścianach szkoły. W planach na rok 2021/2022 jest zakup kilkunastu ławeczek parkowych i umieszczenie ich w strefie wejściowej do szkoły w celu utworzenia „Zielonego Ogrodu” i strefy relaksu na świeżym powietrzu, utworzenie "Rowerowego miasteczka bezpiecznego ruchu drogowego".  

 

Czekamy na Wasze pomysły:

Prezydium RR SP 16  e-mail: rrsp16prezydium@wp.pl

 

AKTUALNOŚCI

Szanowni Rodzice,

uprzejmie prosimy o wpłaty na RR w roku 2021/2022. Bez Waszej pomocy nie będziemy w stanie realizować zaplanowanych zadań Rady Rodziców.

SKO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 IM SZCZECIŃSKICH OLIMPIJCZYKÓW w SZCZECINIE   NRB: 20 1020 4795 0000 9902 0445 6265

Aktualności 2021:

  1. W dniu 23.09.2021 zapraszamy Przedstawicieli wszystkich klas wybranych na zebraniach z Rodzicami we wrześniu 2021 roku na pierwsze w tym roku zebranie Rady Rodziców sprawozdawczo. Ze względów na ograniczenia wiązane z pandemią prosimy o przybycie tylko jednej osoby z każdej klasy. Może to być Przewodniczący klasy lub w zastępstwie inna osoba z trójki klasowej.
  2. Szafki szkolne zostaną udostępnione dla nowych chętnych od października 2021 roku. Uczniów, którzy korzystali z szafki szkolnej 2 w roku 2020/2021 obowiązuje uchwała nr 3 z dnia 03.09.2021. 
  1. Do 17 września 2021r. zbieramy zamówienia zbiorcze klas na zakup mundurków szkolnych.

 

 

 

Artykuły