Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp16.szczecin.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2011-09-15.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-10-16.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

  • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadaja pełnych opisów alternatywnych
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Gebhardt, e-mail: strona@sp16.szczecin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 4833188. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły prowadzi pięć wejść:

Wejście główne posiadające podjazd dla wózków inwalidzkich oraz dwa wejścia do nowej części szkoły znajdują się od strony dziedzińca poprzedzone schodami.

Czwarte wejście znajduje się od strony boiska szkolnego, poprzedzone jest jednym stopniem.

Piąte wejście zaopatrzone w podjazd dla wózków inwalidzkich znajduje się od strony hali sportowej , dostępne jest tylko w określonych godzinach dla uczniów i pracowników szkoły oraz najemców obiektów sportowych .

Sekretariat szkoły znajduje się na parterze w budynku głównym.

W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

Do pomocy osobom niepełnosprawnym oddelegowani są pracownicy obsługi.

Szkoła posiada parking dostępny w godzinach pracy szkoły  ( wjazd na parking od ul. Chobolańskiej)

Na parkingu nie ma wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem.