Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie

 ul. Chobolańska 20,   71-023 Szczecin

 tel.91-483-31-88 tel/fax: 91-483-22-88
 e-mail:  sekretariat@sp16.szczecin.pl   

 Przyjmowanie interesantów:
                                                      7.30 - 11.00; 14.00 - 15.30

Przejdź do strony głównej

Środa, 10 sierpnia 2022

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiotem działalności szkoły jest nauczanie i wychowanie uczniów.

Szczegółowe cele i zadania określa Statut Szkoły Podstawowej nr 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków w Szczecinie.

Dyrektor szkoły kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły i prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego.

Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Najważniejsze kategorie spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych:

• odroczenie obowiązku szkolnego,
• wcześniejsze rozpoczęcie nauki przez dziecko pięcioletnie,
• spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą,
• indywidualny program lub tok nauki,

Ocenianie, egzaminowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. 2007 nr 83 poz. 562 z późn. zm.).

W sprawach dotyczących oceniania i promowania nie prowadzi się postępowania administracyjnego i nie stosuje się Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Podstawę programową określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2012 poz. 977 z późn. zm.). 

 

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2019-12-08 18:05przez:
Opublikowano:2019-12-08 00:00przez: administrator techniczny
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie
Odwiedziny:1362

  • Brak wpisów.